BLIŽŠÍ INFORMACE K ZÁPISU DĚTÍ 2024/2025

SEZNAM PŘIJATÝCH DĚTÍ

ONLINE ZÁPIS BUDE FUNKČNÍ AŽ 12.03.2024

 

 • 0nline registrace – link pro vyplnění elektronické přihlášky bude aktivní od 12. března do 4. dubna 2024
 • v případě, že pro vás online registrace k zápisu nebude z vážných důvodů možná, můžete zapsat dítě osobněve škole dne 4. dubna v době od 14:30 hodin do 18:00 hodin, kdy proběhne i zápis všech již registrovaných dětí s jejich osobní účastí

Jak postupovat:

 • link pro vyplnění elektronické registrace k zápisu bude aktivní od 12. března 2024 – zde rodič provede registraci dítěte a bude mu vygenerována přihláška k základnímu vzdělávání Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a formulář Žádost o odklad školní docházky(v případě, že v registraci uvedete, že žádáte o odklad školní docházky)
 • zápis za osobní účast dětí proběhne ve čtvrtek 4. dubna 2024 v době od 14:30 do 18:00 hodin
 • před samotným zápisem je potřeba provést registraci přes link zveřejněný na našich stránkách
 • předvyplněnáŽádost o přijetí k základnímu vzdělávání a formulář Žádost o odklad školní docházky Vám budou odeslány na základě online registrace na email, který uvedete v registraci
 • formulář je nutné si stáhnout, vyplnit chybějící údaje a v den zápisu 4. dubna přinést osobně do školy
 • k zápisu dne 4. dubna s přihláškou přineste i rodný list dítěte a Váš občanský průkaz nebo pas (v případě, že nejste občan České republiky)

Zápis do 1. tříd je rozdělen do dvou částí:

Formální část zápisu

V této části zápisu zákonný zástupce dítěte:

 • předloží svůj občanský průkaz a rodný list dítěte, které přihlašuje k plnění povinné školní docházky
 • předloží žádost o přijetí dítěte do 1. ročníku ZŠ a žádost o odklad školní docházky (pokud o něj žádá)
 • doplní osobní údaje nutné pro zapsání žáka do školní matriky
 • vyplní souhlas se zpracováváním osobních a citlivých údajů
 • má možnost získat kontakty na ŠPZ
 • získá informace o vyučovacím jazyku, možnosti odkladu školní docházky, možnostech vyrovnat nerovnoměrnosti vývoje dítěte docházkou do MŠ, možnostech rozsahu a nabídky individuální pomoci, pravidlech vzdělávání žáků s potřebou podpůrných opatření, možnosti individuálního vzdělávání

Motivační část zápisu

 • motivační část zápisu trvá přibližně 20 minut a je zaměřena na motivování dítěte pro školní docházku a orientační posouzení jeho školní zralosti
 • absolvování motivační části zápisu není podmínkou přijetí k povinné školní docházce
 • cílem této části zápisu je motivovat dítě pro školní docházku a představit školu jako bezpečné a příjemné prostředí
 • v rámci neformálních aktivit s dítětem pedagog orientačně zjišťuje úroveň dosažených znalostí a dovedností (tato část není diagnostickým testováním dítěte)
 • u této části zápisu je zákonný zástupce dítěte přítomen po celou dobu

Kritéria pro rozhodování o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

 • věk dítěte– povinná školní docházka začíná počátkem roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud není dítěti povolen odklad
 • pro školní rok 2024/2025 je zápis povinný pro děti narozené od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 a pro děti, kterým byl v loňském školním roce povolen odklad školní docházky
 • rodič může zapsat dítě na školu dle vlastního výběru (tj. i na školu, do které dítě nespadá obvodem)
 • dítě, které má ve škole sourozence

O přijetí dítěte nerozhoduje pořadí podání žádosti.

(Přidělené registrační číslo je určeno pouze k účelu oznámení o přijetí dítěte ke vzdělávání.)

ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce.

 • Zákonný zástupce, který žádá o odklad povinné školní docházky, musí vyplnit žádost o přijetí k základnímu vzdělávánía zároveň i žádost o odklad.
 • K žádosti je nutné doložit:
 • doporučení příslušného školského poradenského zařízení (PPP, SPC)
 • doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa

PŘEDČASNÝ NÁSTUP DO ŠKOLY

 • Dítě, které dosáhne šesti let v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, pokud je přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a pokud o to požádá zákonný zástupce. K žádosti se vždy dokládá vyjádření příslušného poradenského zařízení a u dětí narozených v období od ledna do června příslušného školního roku se doloží také posouzení odborného lékaře.

DODATEČNÝ ODKLAD

 • Ukáže – li se v průběhu prvního pololetí 1. ročníku (to je do 31. ledna), že dítě nezvládlo nároky školní docházky, může ředitel se souhlasem zákonného zástupce dodatečně odložit začátek plnění školní docházky.