METODIK PREVENCE

Možnosti, kam se obrátit v případě problémů týkajících se školy a prevence sociálně patologických jevů

ŠKOLA

  • Třídní učitel

Třídní učitel řeší obecné studijní problémy a zabývá se problematikou třídního kolektivu.

  • Školní metodik prevence – Mgr. Zdeněk Třešňák pro II. stupeň, Mgr. Barbora Vodrážková pro I. stupeň

Školní metodik prevence (preventista) se zabývá sociálně patologickými jevy a jejich
prevencí – drogová problematika, šikana, záškoláctví, sexuální násilí, rasismus,
netolismus a jiné projevy rizikového chování.
Je v úzkém kontaktu s třídním učitelem.

  • Výchovný poradce – Mgr. Jana Seidlerová pro II. stupeň, Mgr. Jarmila Šneberková pro I. stupeň

Výchovný poradce pomáhá při volbě profesní orientace, volbě studijních profilací
(přechod na gymnázium), pomáhá při řešení studijních a výchovných problémů.

  • Školní psycholog – PaedDr. et Mgr. Milan Pfeifer

Školní psycholog poskytuje odborné poradenské, psychodiagnostické a intervenční
služby ve vztahu k žákům, učitelům a rodinám.

PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA

Poskytuje psychologické a pedagogické služby klientům od 3 do 21 let. Pomáhá při
řešení zejména výukových a výchovných obtíží.

Ve škole funguje pro všechny žáky schránka důvěry

  • pro II. stupeň – Nachází se v prvním patře u dveří psychologa (vedle učebny informatiky)
  • pro I. stupeň – Nachází se v prvním patře naproti kanceláři

Online schránka důvěry

KE STAŽENÍ