VÝCHOVNÝ PORADCE PRO I. STUPEŇ

Mgr. Jarmila Šneberková
Telefon: 374 792 492, 736 482 058; sborovna: 374 446 643
e-mail: jarmila.sneberkova@zs-plana.cz

Konzultační hodiny: Termín konzultace je vždy na základě osobní domluvy.

Náplň práce výchovného poradce

  • Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost a příprava návrhů na další péči o tyto žáky; zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky a intervence.
  • Příprava podmínek pro integraci žáků se zdravotním postižením ve škole, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků
  • Kariérní poradenství ve škole; individuální šetření k volbě dalšího studia ne střední škole a individuální poradenství v této oblasti; poskytování služeb kariérového poradenství žákům/cizincům se zřetelem k jejich speciálním vzdělávacím potřebám; předávání odborných informací z oblasti kariérového poradenství a péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pedagogickým pracovníkům školy.
  • Individuální poradenství pro žáky a jejich zákonné zástupce; poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků (ve spolupráci s třídním učitelem).
  • Řešení rizikového chování žáků spojených se školní docházkou.
  • Poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízení v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům.
  • Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními a středisky výchovné péče při zajišťování poradenských služeb přesahujících kompetence školy.
  • Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské v poradenské péči dalších poradenských zařízení a jejich zajištění v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.
  • Poskytování odborné podpory při integraci a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků z jiného kulturního prostředí a žáků se sociálním znevýhodněním.
  • Průběžná a dlouhodobá péče o žáky s výchovnými či výukovými obtížemi a vytváření předpokladů pro jejich snižování a kompenzaci.

Důležité odkazy k intervenci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků z jiného kulturního prostředí.

Logopedická péče

Mgr. Michaličková Zuzana (Mariánské Lázně), tel: 354 625 837

Logopedické ordinace a pracoviště – Seznam.cz

Logopedická péče (Kotec Tachov) – Klausová Markéta, tel: 608 250 890

 

Kontakty na školská poradenská zařízení

Plzeňský kraj (plzensky-kraj.cz)

Pedagogicko-psychologická poradna Plzeň – Tachov (pepor-plzen.cz)

 

Kontakty pro žáky z jiného kulturního prostředí a se sociálním znevýhodněním

NIDV – Národní institut dalšího vzdělávání

Kontakty – KOTEC o.p.s.KOTEC o.p.s.