AKTUÁLNÍ INFORMACE K 1.9.2021

Zápis do školní družiny proběhne ve dnech 27. – 31. 8. 2022 od 8.30 do 14.00 hodin v oddělení Dráčků v přístavbě školy na Náměstí a nejpozději 1. 9. 2022 od 8.00 do 10.00 hodin v oddělení Žabáků na Valech. V těchto dnech na stejných místech bude také možno vracet čipy žáků, kteří docházku ukončili a nebudou dále do ŠD docházet.

Přihlášku je možné předem vytisknout (webové stránky školy), vyplnit a přinést do školní družiny.

Poplatek za školní družinu činí 350,- Kč za pololetí a hradí se na účet školy č. 5998455369/0800 (Česká spořitelna) do 15. 9. Do kolonky pro příjemce je nutné uvést: ŠD, jméno žáka, třída!

Školní družina zahajuje svůj běžný provoz 2. 9. 2022 včetně ranního bloku.

Rozdělení žáků do oddělení sledujte ve vitríně školy na Valech. Bude zde umístěno nejpozději 2. 9. ráno.

Další informace ochotně podáme od 26. 8. od 8.30 do 14.00 hodin na telefonech: 777 983 630, 778 058 341 nebo 374 630 425.

Těšíme se na spolupráci a přejeme úspěšný a klidný školní rok.

Vedoucí vychovatelka Bc. Libuše Zichová.

AKTUÁLNÍ INFORMACE K 17.05.2021

Vážení rodiče,

od pondělí 17. 5. dochází k návratu původně nastaveného režimu ve školní družině. Znamená to, že Vaše děti budou umístěny do oddělení tak, jak bylo stanoveno v období září – říjen 2020 (Dráčci, Žabáci, Tygříci, Broučci).

Pouze u některých žáků dochází z technických důvodů k přesunu do jiného oddělení, o této změně budete jednotlivě informováni (děti obdrží lísteček s informací o této změně a dostanete zprávu do Bakalářů). Jde o některé děti z 1. a 2. třídy.

Platí tedy odpolední vyzvedávání Žabáků na Valech, ostatní oddělení na náměstí.

Ranní blok bude probíhat opět ve dvou odděleních na Valech tak, jak tomu bylo v období září– říjen 2020.

V případě dotazů a nejasností volejte na tel. 777 983 630, v době provozu na také na tel. 374 630 425.

Děkuji za pochopení, vedoucí vychovatelka Bc. Libuše Zichová.

AKTUÁLNÍ INFORMACE K 7.1.2021

Poplatek za zájmové vzdělávání ve školní družině

Vážení rodiče.

Dle nové vyhlášky č. 423/2020 Sb. dochází k úpravě vyhlášky č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání. Jde o doplnění § 11 o odstavec č. 5:

” Pokud je v kalendářním měsíci omezen nebo přerušen provoz družiny po dobu delší než 5 dnů, úplata se účastníkovi poměrně sníží“. 

Z  důvodu uzavření školní družiny nařízením vlády ČR bude vašemu dítěti odečtena poměrná část úplaty při poplatku na 2. pololetí.

Pokud Vaše dítě již v 2. pololetí školního roku 2020/21 nebude docházet do školní družiny, bude Vám poměrná částka vrácena na účet po vyplnění formuláře „Žádost o navrácení poplatku za školní družinu“ – STÁHNOUT ZDE

V případě nevyužití možnosti vrácení poplatku Vás žádáme o vyplnění „Čestného prohlášení“ – STÁHNOUT ZDE a  tyto finance budou využity ve prospěch dětí na vybavení jednotlivých oddělení školní družiny a na rozvoj činnosti školní družiny.

Oba tyto formuláře je možné odevzdat do kanceláře školy (Na Valech nebo na náměstí Svobody) nebo ve školní družině, případně poslat poštou na adresu školy.

Poplatek za školní družinu za 2. pololetí šk. roku 2020/21 budete zasílat na účet školy dle instrukcí, které obdržíte jednotlivě v notýsku do konce ledna 2021.

Případné dotazy zodpovíme na telefonních číslech 777 983 630 nebo 778 058 341 (ve všední dny v odpoledních hodinách od 11.45 do 15.30 hodin).

Děkujeme za pochopení. 

Vedoucí vychovatelka Bc. Libuše Zichová.

AKTUÁLNÍ INFORMACE K 27.11.2020

Informace pro rodiče žáků 3. a 4. tříd – dočasné změny po návratu žáků do školy

Od pondělí 30. 11. dojde ke změně místa pobytu žáků ve školní družině. Žáci 3. a 4. tříd budou rozděleni do dvou skupin – 1. skupina žáci 3. ročníků, 2. skupina žáci 4. ročníků.

Z důvodu nedostatečných prostor pro více oddělení školní družiny musí být tyto skupiny umístěny ve třídách školy Na Valech. Provoz bude zachován – ranní družina od 6.30 hodin a odpolední do 16 hodin. Žáky vyzvednete pomocí čipů u levého bočního vchodu, kde je umístěno čipové zařízení Bellhop!

Žáci 3. tříd budou docházet na oběd a vracet se z oběda po vyučování v doprovodu vychovatelky, žáci 4. ročníků budou z organizačních důvodů chodit na obědy samostatně a opět se vracet do přidělené třídy Na Valy.

Žádám rodiče, aby nahlásili změny odchodů, pokud k nějakým dochází. Děti zatím nebudou navštěvovat kroužky a je třeba v případě potřeby zrušit nebo upravit samostatné odchody. Odchody v doprovodu není třeba upravovat. Pokud budete odchody měnit, proveďte prosím změnu písemně ve formuláři „Žádost o uvolnění žáka ze školní družiny“, kterou najdete na webových stránkách školy v sekci Školní družina – ke stažení.

V případě jakýchkoli dotazů, nejasností či připomínek kontaktujte vychovatelky na číslech, uvedených na webových stránkách školy.

Děkuji za pochopení

Vedoucí vychovatelka Bc. Libuše Zichová

ÚVODNÍ INFORMACE NA ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU

Úvodní informace pro rodiče žáků školní družiny

Tento školní rok začal výraznou změnou – vytvořením nového oddělení v budově školy na Valech (Žabáci). Z tohoto důvodu je rozjezd ve školní družině trochu opožděn, za což se rodičům předem omlouváme.

Seznamy umístění Vašich dětí jsou k nahlédnutí u vychovatelek všech oddělení, seznam dětí umístěných na Valech je dočasně vyvěšen též na dveřích hlavního vchodu do budovy na Valech.

Nyní k informacím, které jsou v současnosti nejvíce aktuální, to je vyzvedávání dětí z odpoledního bloku:

Děti jsou rozděleny do 4 oddělení, 3 oddělení jsou v přístavbě budovy na Náměstí (Dráčci, Tygříci, Broučci), 1 oddělení v budově na Valech (Žabáci). Režim je proto odlišný a vyzvedávání taktéž.

Náměstí: vyzvedává se pouze na čipy nebo děti odcházejí samostatně dle časů, uvedených v přihlášce. Do 12.45 jsou děti na obědě, tudíž je nelze vyzvednout. Od 12.45 do 14.00 jsou zpravidla v oddělení, v tomto čase je možné děti vyzvednout neomezeně. Od 14 do 15 hodin je plánovaný pobyt venku, který se může konat mimo areál ŠD, a proto děti nelze vyzvednout. To je možné pouze, pokud pobyt venku probíhá na dvoře školy nebo neprobíhá vůbec (nepříznivé podmínky z různých důvodů). Od 15 do 16 hodin se děti vyzvedávají neomezeně.

Vyzvednutí dětí probíhá u vchodu ze dvora (vchod do jídelny), kde je umístěno čipové zařízení.

Valy: vyzvedává se rovněž na čipy nebo děti odcházejí samostatně dle časů, uvedených v přihlášce. Do 12.45 je možné děti vyzvednout, ale děti nejsou naobědvané, s tím je třeba počítat. Od 12.45 do cca 14.00 hod. jsou děti na obědě, v tuto dobu je nelze vyzvednout. Výjimečně lze upravit podmínky pro jednotlivé žáky po domluvě s vychovatelkou! Od 14 do 15 hodin je plánovaný pobyt venku, dle místa pobytu je možné žáky vyzvednout (zahrada, dvůr školy na Valech ano) či nikoli (pobyt mimo areál školy). Od 15 do 16 hodin se děti vyzvedávají neomezeně.

Vyzvednutí dětí probíhá u levého bočního vchodu, kde je umístěno čipové zařízení.

Je Vaší povinností čipy používat, v případě ztráty je možné kdykoli v oddělení Dráčků na Náměstí dokoupit nový čip či přiobjednat další potřebné čipy.

Pokud výjimečně nastane situace, že potřebujete dítě samostatně uvolnit ze ŠD, je třeba vyplnit formulář Žádost o uvolnění dítěte ze školní družiny (ke stažení na stránkách školy), který dítě předá vychovatelce ihned po příchodu do oddělení. Jiné uvolňování není možné!

Pokud výjimečně čip zapomenete nebo z nějakého důvodu nemáte, na Náměstí volejte na čísla jednotlivých oddělení, uvedená na stránkách školy, a domluvte s vychovatelkou odchod Vašeho dítěte. Na Valech je možné zazvonit u hlavního vchodu do budovy na zvonek „Družina“ a domluvit s vychovatelkou předání dítěte.

Ráno děti přicházejí všechny do ranních bloků do budovy na Valech hlavním vchodem. Po zazvonění na zvonek „Družina“ jsou dveře dálkově uvolněny a dítě může vstoupit do budovy.

Další informace: děti musí mít do družiny přezůvky, je možné je přenášet ze školy nebo pořídit další, které se uloží v šatně oddělení, které dítě navštěvuje. Prosím, dbejte na to, aby děti byly přiměřeně oblečeny pro zájmové vzdělávání (pobyty venku, sporty apod.). Všechny věci i obuv je třeba podepsat z důvodu možné záměny (společná šatna pro větší počet dětí).

Pokud budete mít další dotazy, neváhejte nám zavolat na čísla uvedená na stránkách školy, rádi Vám je zodpovíme. Osobní kontakty je nutné domluvit také telefonicky.

V nejbližší době děti dostanou notýsky „Průkaz ŠD“, kde Vám budeme také poskytovat informace o ŠD a Vy rovněž můžete psát své dotazy, nápady, připomínky atd.

Děkujeme za pochopení a přejeme hodně zdaru do nového školního roku.

                                                             Vedoucí vychovatelka Bc. Libuše Zichová.