PROVOZNÍ ŘÁD

Školní jídelna při Základní škole Planá, příspěvková organizace: Provozní řád vyplývá ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, z vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování v platném znění a vyhlášky č. 602/2006 Sb., jakožto změny vyhlášky č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby v platném znění.


Organizace provozu stravování
             Vstup do školní jídelny je povolen pouze pro výdej a konzumaci stravy

od 11.00 do 14.00 hodin (výjimky povolí ředitel školy). Strávníci ze ZŠ Na Valech odkládají tašky a svršky před jídelnou na určená místa a na obuv nosí návleky.

            Vynášení potravin není povoleno, výjimku tvoří cizí strávníci.

            Výdej obědů pro cizí strávníky je od 11.00 do 11.45 hodin.

            Výdej obědů pro žáky od 11.50 do 14.00 hodin.

 

 Pravidla stravování žáků a vlastních zaměstnanců školy ve školní jídelně, odhlášky stravy v době nemoci (dovolené)

Školní stravování je službou, kterou lze poskytnout za úplatu (§123 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb.)

O školní stravování se jedná pouze v době pobytu strávníků ve škole nebo školském zařízení podle § 117 odst. 1 písm. b) a c) uvedeného zákona, viz § 122 odst. 2 téhož zákona.

První den neplánované nepřítomnosti lze strávníkovi poskytnout jídlo v rámci školního stravování za výši finančního normativu ( § 4 odst. 9 vyhlášky č. 107/2005 Sb.). Uvedené ustanovení vyhlášky vychází z důvodného předpokladu, že strávník přihlášený ke stravování ve školní jídelně si jídlo z důvodu náhlého onemocnění nemůže předem odhlásit.

Bude – li však strávník nemocen několik dní, pak od druhého dne jeho nemoci, kdy nebude přítomen ve škole nebo školském zařízení, se už nejedná

o školní stravování (s odkazem na § 122 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb) a bylo by možno za určitých podmínek za neodhlášené a neodebrané jídlo účtovat

a požadovat úhradu finanční částky stanovené vedoucí školní jídelny v jiné výši, než je úplata za poskytnutí stravy v rámci školního stravování (rovnající se výši finančního normativu na jídlo), v takovém případě by strávníkovi mohla být stanovena cena v plné výši, kterou hradí cizí strávníci. Tato cena se skládá z finančního normativu, mzdové a věcné režie, což jsou celkové náklady na zhotovení jídla.

Pokud strávník v době nemoci či dovolené bude obědy odebírat, pak uhradí stravné v plné výši a bude zařazen do kategorie cizích strávníků.

Jestliže strávník onemocní a nesdělí tuto skutečnost vedoucí školní jídelny, neodhlášená strava propadá a bude mu řádně vyúčtována.

V době nemoci, dovolené apod. strávníkovi v žádném případě nemůže být poskytnuta strava za úplatu v rámci školního stravování. Strávník je povinen neprodleně nahlásit nepřítomnost z výše uvedených důvodů vedoucí školní jídelny.

Povinností strávníka je respektovat a dodržovat předpisy týkající se školního stravování, odhlašovat a přihlašovat obědy podle stanovených pravidel, aby nedocházelo k neoprávněnému odběru jídel za úplatu určenou pro školní stravování. ( § 123 odst. 3 zákona č. 561/2004)

 
            Školní jídelna upozorňuje strávníky, že strava uvařená v jídelně je určená ke konzumaci bezprostředně po naservírování, jídelna neručí za kvalitu jídla, které je odnášeno z jídelny a konzumováno v pozdější dobu.

            Pedagogický dozor musí být přítomen po celou dobu výdeje a konzumace stravy. Zajištění dozoru určuje ředitel školy.

Způsob placení:

a.) hotově u pověřené pracovnice, b.) účtem 

            Zaplatit je nutno nejpozději poslední den předcházejícího měsíce. Placení hotovostí se provádí poslední týden v měsíci od 7.00 do 15.00 hodin.
Z účtů se inkasuje částka pouze za odebranou stravu, k 20. dni následujícího měsíce.

Úřední hodiny vedoucí školní jídelny:

Pondělí, středa, pátek od 7.00 do 10.00 hodin, výjimečné případy je možno řešit kdykoli.

Při nezaplacení v daném termínu bude stravování řešeno individuálně.

Obědy se vydávají na základě předložení identifikačních čipů (cena 115,- Kč) nebo karet (cena 30,- Kč). 

Při ztrátě je vydán nový čip nebo karta za stanovenou cenu. V případě zapomenutí čipu nebo karty je strava vydána až po kontrole o zaplacení.

Provozní řád školní jídelny:

            Strávník si umyje ruce, vezme tác, příbor a přichází k výdejnímu místu, kde dostává kompletní stravu (polévka, hlavní jídlo, salát nebo zákusek, ovoce a nápoj).

            Možnost přídavků je kromě masa a ovoce neomezená (knedlíky, brambory, rýže, saláty, nápoje).

            Po konzumaci oběda strávníci odnášejí použité nádobí do odkládacího prostoru.
            Organizaci provozu sleduje v jídelně dozorující pedagog. Při výdeji stravy jsou strávníci povinni se řídit pokyny vedoucí školní jídelny.

            Strávníci jsou povinni se chovat při stravování ohleduplně v souladu

s hygienickými a společenskými pravidly při stolování.

            Problémy nebo své připomínky k pokrmům strávník hlásí dozorujícímu pedagogovi nebo vedoucí školní jídelny.

            Technické nebo hygienické závady hlásí strávník dozoru nebo vedoucí školní jídelny ihned.

            Mimořádný úklid jídelny během výdejní doby – rozbité nádobí, rozlitý čaj aj. provádí strávník, větší úklid pracovníci jídelny.

            Za čistotu stolů během výdejní doby odpovídá strávník. Čistotu stolů kontrolují pracovnice provozu jídelny a odpovídají za její udržování během výdeje.

            Připomínky rodičů ke stravování je možno vznést osobně nebo po telefonu 374 630 428.
 

            Jídelní lístek je vždy vyvěšen na nástěnce ve školní jídelně v pátek

na následující týden.
 

Tento provozní řád je vyvěšen ve školní jídelně.