OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ZVLÁŠTNÍHO ZÁPISU DO ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023 PODLE § 2 ZÁKONA Č. 67/2022 SB. (LEX UKRAJINA ŠKOLSTVÍ) Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» - освіта)

Ředitel základní školy / Директор початкової школи Planá, příspěvkové organizace,

náměstí Svobody 59, 348 15 Planá

oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do základního vzdělávání pro školní rok 2022/23:

повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. до початкової школи на навчальний рік 2022/2023:

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,

Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,

 • narozeným od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a po odkladu povinné školní docházky,

Народжені з 1. 9. 2015 року по 31. 8. 2016 року та після перенесення обов’язкового відвідування школи,

 • kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.

які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.

 • kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.

Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.

Termín zápisu / Дата та час запису:  28. 6. 2022 od 13 – 15 hodin

Místo zápisu / Місце запису: Základní škola Planá, 1. stupeň – budova Na Valech 143, Planá

Předpokládaný počet přijímaných / Орієнтовна кількість дітей: 10

Organizace zápisu / Порядок запису:

 1. O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva.

      Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чеської Республіки.

 

 1. Zákonný zástupce je povinen do prvního ročníku základního vzdělávání ve školním roce 2022/23 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a které dovršilo k 31. 8. 2022 věku 6 let. Pokud zákonný zástupce bude žádat o odklad zahájení povinné školní docházky, je nutné doložit doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

      У 2022/23 навчальному році законний представник зобов’язаний записати до першого класу початкової школи дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка на 31.08.2022 року досягла 6-річного віку. Якщо законний представник просить відстрочки обов’язкового відвідування школи, необхідно надати рекомендаційний висновок відповідної шкільної консультаційної установи і лікаря-спеціаліста або клінічного психолога.

 1. Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:

Законні представники зобов’язані подати такі документи:

 1. a) žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (vzor je dostupný v česko-ukrajinské verzi ZDE*, nebo lze vyzvednout osobně ve spádové základní škole)

      заяву про зарахування дитини до початкової школи (зразок доступний у чесько-українській версії ТУТ*, або можна забрати її особисто у відповідній школі)

 1. b) vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu);

      документ дитини, в якому є віза (якщо документи не подаються особисто, треба надати копію документа, яку буде поміщено у папку);

 1. c) doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat.

      документ, що дає право представляти дитину.

 1. O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií.

Рішення про зарахування дитини до початкової школи приймає директор школи за встановленими критеріями.

 

V /м. Plané dne/дата   9. 6. 2022                                       

 

 

Mgr. Luboš Beran

Ředitel základní školy / Директор початкової школи

KE STAŽENÍ

KRITÉRIA ZVLÁŠTNÍHO ZÁPISU / Критерії особливого зарахування

Žádost o přijetí dítěte do 1. ročníku základní školy od školního roku 2022/2023 / Заява про зарахування дитини до 1 курсу початкової школи з 2022/2023 навчального року

Žádost o odklad povinné školní docházky Заява про відстрочку обов’язкової шкільної освіти

 

 

SEZNAM PŘIJATÝCH PRVŇÁČKŮ

BLIŽŠÍ INFORMACE K ZÁPISU DĚTÍ 2022/2023

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Náhradní termín

zápisu do 1. tříd pro děti, které se nemohou z důvodu nemoci dostavit v řádném termínu (7. 4. 2022)

je stanoven na čtvrtek 21. 4. 2022 od 14:00 do 16:00

v budově Na Valech.

 

 • Online registrace – link pro vyplnění elektronické přihlášky bude aktivní od 21. března do 5. dubna 2022
 • v případě, že pro vás online registrace k zápisu nebude z vážných důvodů možná, můžete zapsat dítě osobněve škole dne 7. dubna v době od 14:30 hodin do 18:30 hodin, kdy proběhne i zápis všech již registrovaných dětí s jejich osobní účastí

Jak postupovat:

 • link pro vyplnění elektronické registrace k zápisu bude aktivní od 21. března 2022 – zde rodič provede registraci dítěte a bude mu vygenerována přihláška k základnímu vzdělávání Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a formulář Žádost o odklad školní docházky(v případě, že v registraci uvedete, že žádáte o odklad školní docházky)
 • zápis za osobní účast dětí proběhne ve čtvrtek 7. dubna 2022 v době od 14:30 do 18:30 hodin
 • před samotným zápisem je potřeba provést registraci přes link zveřejněný na našich stránkách
 • předvyplněnáŽádost o přijetí k základnímu vzdělávání a formulář Žádost o odklad školní docházky Vám budou odeslány na základě online registrace na email, který uvedete v registraci
 • formulář je nutné si stáhnout, vyplnit chybějící údaje a v den zápisu 7. dubna přinést osobně do školy
 • k zápisu dne 7. dubna s přihláškou přineste i rodný list dítěte a Váš občanský průkaz nebo pas (v případě, že nejste občan České republiky)

Zápis do 1. tříd je rozdělen do dvou částí:

Formální část zápisu

V této části zápisu zákonný zástupce dítěte:

 • předloží svůj občanský průkaz a rodný list dítěte, které přihlašuje k plnění povinné školní docházky
 • předloží žádost o přijetí dítěte do 1. ročníku ZŠ a žádost o odklad školní docházky (pokud o něj žádá)
 • doplní osobní údaje nutné pro zapsání žáka do školní matriky
 • vyplní souhlas se zpracováváním osobních a citlivých údajů
 • má možnost získat kontakty na ŠPZ
 • získá informace o vyučovacím jazyku, možnosti odkladu školní docházky, možnostech vyrovnat nerovnoměrnosti vývoje dítěte docházkou do MŠ, možnostech rozsahu a nabídky individuální pomoci, pravidlech vzdělávání žáků s potřebou podpůrných opatření, možnosti individuálního vzdělávání, možnosti přeřazení žáka do vyššího ročníku

Motivační část zápisu

 • motivační část zápisu trvá přibližně 20 minut a je zaměřena na motivování dítěte pro školní docházku a orientační posouzení jeho školní zralosti
 • absolvování motivační části zápisu není podmínkou přijetí k povinné školní docházce
 • cílem této části zápisu je motivovat dítě pro školní docházku a představit školu jako bezpečné a příjemné prostředí
 • v rámci neformálních aktivit s dítětem pedagog orientačně zjišťuje úroveň dosažených znalostí a dovedností (tato část není diagnostickým testováním dítěte)
 • u této části zápisu je zákonný zástupce dítěte přítomen po celou dobu

Kritéria pro rozhodování o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

 • věk dítěte– povinná školní docházka začíná počátkem roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud není dítěti povolen odklad
 • pro školní rok 2022/2023 je zápis povinný pro děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a pro děti, kterým byl v loňském školním roce povolen odklad školní docházky
 • rodič může zapsat dítě na školu dle vlastního výběru (tj. i na školu, do které dítě nespadá obvodem)
 • dítě, které má ve škole sourozence

O přijetí dítěte nerozhoduje pořadí podání žádosti.

(Přidělené registrační číslo je určeno pouze k účelu oznámení o přijetí dítěte ke vzdělávání.)

ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce.

 • Zákonný zástupce, který žádá o odklad povinné školní docházky, musí vyplnit žádost o přijetí k základnímu vzdělávánía zároveň i žádost o odklad.
 • K žádosti je nutné doložit:
 • doporučení příslušného školského poradenského zařízení (PPP, SPC)
 • doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa

PŘEDČASNÝ NÁSTUP DO ŠKOLY

 • Dítě, které dosáhne šesti let v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, pokud je přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a pokud o to požádá zákonný zástupce. K žádosti se vždy dokládá vyjádření příslušného poradenského zařízení a u dětí narozených v období od ledna do června příslušného školního roku se doloží také posouzení odborného lékaře.
 • Ukáže – li se v průběhu prvního pololetí 1. ročníku (to je do 31. ledna), že dítě nezvládlo nároky školní docházky, může ředitel se souhlasem zákonného zástupce dodatečně odložit začátek plnění školní docházky.