VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ ŠPP

Termíny přijímacích zkoušek ve školním roce 2019/2020

 

Čtyřleté maturitní obory

1.termín            14.dubna 2020      

2. termín            15.dubna 2020      

 

Šestiletá a osmiletá gymnázia

1. termín            16.dubna 2020         

2. termín            17.dubna 2020        

 

Náhradní termín pro všechny uchazeče

1. termín            13.května 2020   

2. termín            14.května 2020      

 

Přihlášky se odevzdávají do 1. 3. 2020 (nejpozdější termín, kdy musí být na střední škole)

Přihlášky do škol s talentovou zkouškou se odevzdávají nejpozději 30.11.2019. Talentové zkoušky se uskuteční v průběhu ledna 2020.

 


Organizace přijímacího řízení   – jednotná zkouška se koná z českého jazyk a matematiky – uchazeč má možnost konat jednotnou zkoušku dvakrát – bude mu započten lepší výsledek – v prvním termmínu koná uchazeč jednotnou zkoušku ve škole uvedené na přihlášce na prvním místě, v druhém termínu ve škole uvedené na druhém místě ( v případě gymnázia se sportovní přípravou koná uchazeč jednotnou zkoušku tam)   Hodnocení přijímacího řízení se zkládá ze čtyř částí   – hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání – výsledků jednotné zkoušky, pokud je součástí přijímacího řízení – výsledků školní přijímací zkoušky, je-li stanovena – případně dalších skutečností (soutěže, olympiády, atd.)   Jednotná kritéria přijímacího řízení musí být vyhlášena nejpozději do 31.ledna 2020

 

Výsledky přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání u přijatých uchazečů se vyhlašují formou vydání seznamu přijatých uchazečů (do 3 pracovních dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušky, v případě, že se přijímací zkoušky nekonají, se seznam vydá v prvním kole do 30. 4. a v dalších kolech bez zbytečného odkladu). Rozhodnutí o přijetí se přijatým uchazečům nevydává. Týká se i uchazečů o přijetí do prvního ročníku nižšího stupně šestiletého a osmiletého gymnázia i uchazečů podávajících přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou. Na základě žádosti lze uchazeči vydat potvrzení o přijetí.

Nepřijatým uchazečům se jako dosud oznamuje výsledek přijímacího řízení zasláním rozhodnutí písemně. Zápisový lístek   – svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku ředitel školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.  – zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. – zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. – vzít zpět zápisový lístek nově školský zákon neumožňuje. Výjimkou je případ, kdy jej žák bere zpátky pro uplatnění na druhé škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné.  

Zápisový lístek u cizinců, kteří nejsou žáky ZŠ, vydává krajský úřad příslušný nejen podle místa pobytu na území ČR, ale i případně podle sídla školy, kam se cizinec jako uchazeč hlásí, pokud na území ČR nepobývá. Zkracuje se konec termínu pro přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení na dřívější období, termín konání od 22. dubna do 30. dubna pro všechny formy vzdělávání, aby nebyl duplicitní s termíny zkoušek společné části maturitní zkoušky.

Umožňuje se, aby v nezbytných případech za uchazeče s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou podal přihlášku a odevzdal zápisový lístek místo zákonného zástupce ředitel příslušného zařízení. Další informace jsou uvedeny na stránkách MŠMT.

Odvolání – na veřejných středních školách se lze odvolat do tří dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí. – právo na odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí na jinou než veřejnou střední školu je plně v kompetenci ředitele této školy. – o výsledku odvolacího řízení rozhodne krajský úřad, který má toto v kompetenci. Rozhodnutí musí oznámit nejpozději do třiceti dnů. Ve zvláštních případech může krajský úřad tuto dobu prodloužit, je však nutné toto vždy oznámit. Odvolání podávají rodiče uchazeče.  

Nevyjde-li odvolání, je možné ve druhém kole podat neomezené množství přihlášek a volná místa budou zveřejněna na internetových stránkách krajského úřadu.