Školní poradenské pracoviště (ŠPP)

 

 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

 

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ (ŠPP)

Školní poradenské pracoviště ve školním roce 2016 – 2017

Ve školním roce 2016-17 bylo vyhlášeno pravděpodobně poslední kolo rozvojového programu na podporu školních psychologů a speciálních pedagogů ve školách. ZŠ v Plané zapojená ve všech etapách projektu pokračuje v dlouhodobě zavedeném režimu práce školního psychologa v rozsahu dvou dní v týdnu, většinou střídavě v obou budovách školy.

Od září 2016 je pozice školního psychologa, tak jako celého školního poradenského pracoviště, nově legislativně podpořena vyhláškou 27/2016 a vyhláškou 197/2016 o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízení, které nahrazují původní legislativní rámec z roku 2005. Nové postavení školního poradenského pracoviště mj. spočívá v úkolech týkajících se realizace podpůrných opatření všem žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Školní poradenské pracoviště tak vytváří nezbytný odborný i organizační most mezi školskými poradenskými zařízeními (Pedagogicko-psychologické poradny a Speciálně pedagogická centra) a školou.

Školní psycholog získal akreditaci implementátora společného vzdělávání, čímž napomáhá šíření odborné podstaty společného vzdělávání (inkluze) mezi školskými odborníky a veřejností.

Školní poradenské pracoviště ZŠ v Plané:

* Výchovný poradce: Mgr. Naděžda Končelíková (II. stupeň)

                                    Mgr. Jarmila Šneberková (I. stupeň)

* Školní metodik prevence: Mgr. Jana Seidlerová (II. stupeň)

                                            Mgr. Barbora Vodrážková (I. stupeň)

* Školní psycholog: PaedDr. Mgr. Milan Pfeifer

 

Charakteristika minulých let (včetně informací k případným konzultacím): 

Projekt „Rozvoj a metodická podpora poradenských služeb – Vzdělání, informace, poradenství III“ (RAMPS VIP III) navazuje na předchozí projekty VIP – kariéra a RŠPP II, v nichž byla naše škola zapojená od září 2005.

V rámci těchto projektů pracuje v naší škole v polovičním úvazku školní psycholog PaedDr. Mgr. Milan PFEIFER, jehož pracovna sídlí v prvním patře školní budovy na Náměstí Svobody, kde naleznete také výchovnou poradkyni školy a metodičku prevence. Tyto osoby tvoří základ školního poradenského pracoviště ZŠ v Plané.

Školní poradenské pracoviště navazuje spolupráci s dalšími odbornými subjekty, jakými jsou PPP v Tachově, SVP v Domažlicích, OSPOD dle místní příslušnosti, či SPC dle odborného zaměření.

Projekt VIP III – školní psychologové a speciální pedagogové zpět ve školách.

V lednu 2012 po nesnadných peripetiích bylo spuštěno pokračování projektu k podpoře zřizování a rozvoje školních poradenských pracovišť ve školách. Prvopočátek projektu se váže k září 2005, kdy naše škola do projektu vstoupila a je dosud zapojena. Od roku 2012 pokračuje ve své třetí fázi označené jako RAMPS VIP III financované prostředky z evropských fondů za účasti státního rozpočtu ČR. Po dramatickém ukončení druhé fáze projektu (VIP II) v září 2011 nebyly vyjasněny otázky dalšího fungování již zbudovaných a funkčních školních poradenských pracovišť zastoupených školními psychology nebo speciálními pedagogy. Z důvodu zajištění plné udržitelnosti těchto pracovišť do budoucna byl spuštěn třetí, navazující projekt v současném modelu, který vedle školních poradenských pracovišť bude dále řešit i otázky dalších součástí českého poradenského systému (PPP, SPC, SVP) a taktéž legislativní rámec.

Pro základní školu v Plané z dané skutečnosti vyplývá, že školní psycholog pracuje ve škole vždy v pátek a nepravidelně ve středu. Pracovní doba je od 7.30 do 13.30 pro přímou práci se žáky. Konzultace s rodiči lze předem domluvit dle konkrétních možností, i v odpoledních hodinách uvedených dní.

Ve školním roce 2014-15 pokračuje činnost školního psychologa v úvazku dvou dní v týdnu jako součást školního poradenského pracoviště tvořeného dále výchovným poradcem a školními metodiky prevence. Pozice školního psychologa je aktuálně vytvořena v rámci „Rozvojového programu MŠMT“ navazujícího na projekty VIP dotované do května 2014 fondy EU. Vyhlášení rozvojového programu napomohlo stabilizaci již vzniklých pracovišť školních psychologů a speciálních pedagogů etablovaných a metodicky podporovaných třemi fázemi projektů VIP kariéra, VIP II a RAMPS. V Plzeňském kraji je takto zapojeno šest škol. Základní škola v Plané je v projektech zapojena od samého začátku, tedy od září 2005.

Úkolem školního poradenského pracoviště je podílet se na vytváření příznivé atmosféry školy pro plnohodnotný rozvoj každého žáka školy. Soustřeďuje pozornost na předcházení vzniku rizikových forem chování žáků, napomáhá odbourávat individuální výukové, výchovné i osobní problémy žáků, pracuje s třídami na zlepšování vztahů a klima třídy, poradensky intervenuje k žákům, rodičům a dalším zúčastněným.

Školní psycholog zajišťuje:

  • Poradenskou pomoc žákům, pedagogům, rodičům na poli otázek týkajících se školního pobytu žáků
  • Analyzuje a napomáhá do praxe zavádět doporučení odborných vyšetření PPP, SPS, SVP, ad.
  • Podílí se na upevňování spolupráce rodin žáků se školou v zájmu předcházení nebo odbourávání  případných potíží žáků.
  • Zajišťuje podpůrnou a kontrolní psychologickou diagnostiku žáků.

Podílí se na pomoci žákům ve volbě studijního směru po absolvování ZŠ.

Školní poradenské pracoviště nabízí své služby žákům této školy, jejich rodičům (zák. zástupcům) a pedagogům:

  • O každé dítě pečuje ŠPP jako o jedinečnou osobnost, zaměřuje se na konkrétní pomoc žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, pomáhá řešit osobní a rodinné problémy, poskytuje služby zákonným zástupcům v oblasti kariérového poradenství, preventivní prací v těsné spolupráci s metodičkou prevence pozitivně ovlivňuje vztahy a klima ve třídě i celé škole. Aktivity ŠPP jsou formou individuálních konzultací, skupinové práce, výjezdů tříd s primárně preventivní a psychologickou náplní.
  • ŠPP spolupracuje s rodinami v oblasti výchovné, sociální a kulturní. Společně s rodiči a jejich prostřednictvím dbá o osobnostní, kognitivní a sociálně-motivační vývoj jejich dětí. Dle povahy problému jsou voleny individuální poradenské činnosti, nebo skupinové besedy, přednášky, apod.
  • ŠPP pracuje s vedením školy, s pedagogy, s pedagogickými asistenty a dalšími zaměstnanci školy, společně s nimi ovlivňuje také školní klima a celou atmosféru školy. Dle charakteru obtíží nebo preventivního působení je metodická pomoc individuální, nebo má formu pracovních seminářů  a  porad.

Konzultační hodiny ŠPP :

Školní psycholog PaedDr. Mgr. Milan PFEIFER

Středa 7:30 – 8:00 rodiče, 8:00 – 13:30 práce s žáky, od 14:00 konzultace dle dohody

Pátek  7:30 – 8:00 rodiče, 8:00 – 13:30 práce s žáky, od 14:00 konzultace dle dohody

Výhradně sami rodiče rozhodují o aktivitách školního psychologa ve vztahu k jednotlivým žákům školy. K individuální spolupráci vždy poskytují písemný souhlas s poradenskou spoluprací školního psychologa. Rodiče jsou s výsledkem, či průběhem individuální péče seznamováni.

Psycholog bez individuálního souhlasu může vstupovat do tříd dle potřeby školy, a to převážně za účelem skupinové, třídní práce v oblasti prevence sociálně patologických jevů ve vztazích žáků nebo na poli profesního poradenství. Vedení školy může určovat další zakázky, které nemají ráz individuální práce s žákem.

Kontakt s rodiči lze sjednat v rámci konzultačních hodin psychologa ve škole, příp. na třídních schůzkách nebo zprostředkovaně s pomocí vyučujících.

Práce školního psychologa je plně podmíněna těsnou spoluprací s metodikem prevence a výchovnou poradkyní školy. Týmovost spolupráce je odvislá od faktického zájmu vyučujících o řešené problémy.

 

Školní metodik prevence:  Mgr.    Jana Seidlerová pro 2.stupeň   

Konzultační hodiny: pátek  8- 12

                                středa 14 – 15 nebo po předchozí domluvě    

 

Školní metodik prevence vykonává činnosti metodické, koordinační, informační a poradenské. O svých činnostech vede písemnou dokumentaci v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů. V náplni práce školního metodika prevence je tvorba a realizace minimálního preventivního programu – sledování rizik vzniku a projevů sociálně patologických jevů a jejich řešení, realizace a koordinace aktivit zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, agresivity a dalších sociálně patologických jevů ,monitorování sociálně patologických jevů či jejich rizika ,poskytování přímé pomoci žákům a jejich rodičům s rizikem či projevy sociálně patologických jevů, koordinace spolupráce školy s Policií ČR, krizovými centry, kurátory a dalšími odborníky ,spolupráce při zajišťování besed a přednášek a aktivit pro třídní kolektivy ,koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků,poskytování informačních a metodických materiálů a aktivní spolupráce s rodinou v případě krizové intervence.

 

Výchovný poradce:   Mgr. Naďa Končelíková pro 2. stupeň

Konzultační hodiny: pondělí  7.45 -9.00  nebo po předchozí domluvě

Mgr. Jarmila Šneberková pro 1. stupeň

Konzultační hodiny: pondělí 13.00 - 15.30, jinak dle telefonické domluvy

Výchovný poradce  vykonává činnosti poradenské, koordinační, informační a  metodické. O těchto činnostech vede písemnou dokumentaci. K jeho pracovní náplni patří poradenské činnosti  zaměřenými k volbě vzdělávací cesty žáka.Provádí základní skupinová šetření k volbě povolání, administraci, zpracování a interpretaci zájmových dotazníků v rámci vlastní odborné kompetence a analýzy preferencí v oblasti volby povolání žáků, individuální šetření k volbě povolání a individuální poradenství v této oblasti, poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků .Také spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum) a středisky výchovné péče při zajišťování poradenských služeb přesahujících kompetence školy, zajišťuje skupinových návštěv žáků školy v informačních poradenských střediscích, úřadů práce a poskytování informací žákům a zákonným zástupcům o možnosti individuálního využití informačních služeb těchto středisek, připravuje podmínky pro integraci žáků se zdravotním postižením ve škole, koordinuje poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinuje vzdělávacích opatření u těchto žáků.

Více informací zde: www.nuv.cz/ramps a zde: logolink_ramps.doc (348160)

 

Základní škola Planá, příspěvková organizace vznikla sloučením škol Základní škola Planá, náměstí Svobody a Základní škola Planá, Na Valech rozhodnutím rady města Planá 7. 12. 2011 s účinností od 1. 7. 2012. Sloučením obou základních škol byla vytvořena základní škola, která má významné postavení v oblasti, je spádovou školou pro okolní obce, počtem žáků i pedagogických pracovníků se řadí k větším školám.