Školní rok 2015/2016

Školní rok 2015/2016 byl naplněn řadou různých událostí. Ještě před počátkem školního roku probíhala příprava projektů, které byly realizovány v 1. pololetí školního roku. První projekt byl zaměřen na výuku cizích jazyků spojenou s výjezdy pedagogů a také žáků do Anglie a na rozvoj čtenářské gramotnosti podpořené nákupem knih a elektronických čteček do školní knihovny. Pomocí druhého projektu jsme dovybavili dílnu nářadím pro žáky a rekonstruovali pracovní stoly školní dílny. V únoru 2016 byl chod naší školy kontrolován českou školní inspekcí se zdárným vyjádřením. Drobné nesrovnalosti byly stanoveny k nápravě. V průběhu celého školního roku probíhaly různé předmětové i sportovní soutěže, v těchto soutěžích se naši žáci úspěšně porovnávali se žáky okolních základních škol, ale také se žáky víceletých gymnázií. Bližší informace průběžně přinášely webové stránky školy. Posledním úspěchem bylo druhé místo ve výtvarné soutěži tematicky zaměřené na dobu Karla IV. Konaly se partnerské schůzky se žáky německé školy v Bogenu i u nás. Kromě pedagogických záležitostí probíhaly postupně i správní záležitosti jako jsou opravy, malování tříd, nákup nového materiálu, pomůcek či dalšího potřebného vybavení školy. Zajišťovali jsme také konání akcí pro veřejnost Večerní běh Planou, Kantorský bál, Zpívání u vánočního stromu, Velikonoční jarmark, sportovní víkend v Melchiorově Huti, v domě dětí probíhaly tvůrčí dílny a další. Každým rokem provádí škola s investiční pomocí města Planá opravy či úpravy budov školy. V budově Na Valech po dokončení postupné výměny oken vnějšího obvodu školy a dílčí opravě střechy probíhá v současné době kabelážní rozvod internetu a zlepšení elektroinstalace na chodbách. V budově na náměstí Svobody po vybudování nových šaten pro tělocvičny a po opravě auly pokračuje oprava fasády budovy. Prázdninového volna pro žáky jsme využili k opravě podlahy velké šatny. Současně pokračujeme s postupnou výměnou lavic a židlí pro naše žáky. Zároveň je třeba zmínit budovu Domu dětí a mládeže na náměstí Svobody. I v této budově již proběhly různé úpravy. Po zakoupení kondenzačního kotle, díky němuž byla ušetřena část prostředků na energie, byla vybudována i nová keramická dílna pro žáky. I tady došlo k výměně oken a hlavních dveří - zatím na jižní straně budovy.

S novým školním rokem plánujeme pokračovat v podobných aktivitách. Již v září se bude v prostorách školy konat tradiční setkání absolventů Plánského gymnázia.

Luboš Beran, ředitel školy

 

Základní škola Planá, příspěvková organizace vznikla sloučením škol Základní škola Planá, náměstí Svobody a Základní škola Planá, Na Valech rozhodnutím rady města Planá 7. 12. 2011 s účinností od 1. 7. 2012. Sloučením obou základních škol byla vytvořena základní škola, která má významné postavení v oblasti, je spádovou školou pro okolní obce, počtem žáků i pedagogických pracovníků se řadí k větším školám.