Pracovní místa

Základní škola Planá, příspěvková organizace nabízí následující volné místo:

- asistent pedagoga od začátku školního roku 2020/2021

Bližší informace:        Mgr. Luboš Beran, tel.: 374 630 420,  777 154 029, e-mail: lubos.beran@zs-plana.cz

 

Provoz kanceláří školy v době letních prázdnin

 
1.7., 2.7., 3.7. od 8.00 do 12.00 hod. na obou budovách školy.
 
Dále pak mezi 8.00 - 12.00 hodinou:
 
13.7. Valy                   10.8. náměstí
20.7. Valy                   17.8. Valy
27.7. náměstí             24.8. obě budovy
3.8. náměstí               31.8. obě budovy
 
Školní rok 2020/2021 bude zahájen v úterý 1. září 2020

Informace pro rodiče k možné výuce žáků 1. stupně 

Vážení rodiče,

od 25.5.2020 je umožněna na základních školách přítomnost žáků I. stupně k běžné výuce.

Výuka bude probíhat každý pracovní den od 8:05 do 11:45 podle upraveného rozvrhu (4 vyučovací hodiny)

Každý vyučovací den bude probíhat výuka ve skupině a v jedné místnosti pro každou skupinu.

Maximální počet žáků ve skupině je 15. Složení skupin je neměnné do 30.6.2020.

Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25.5.2020.

Žáci budou moci bezprostředně po skončení výuky navštívit školní jídelnu, obědy je nutné přihlásit individuálně.

Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku dítěte do školy do 18. 5. 2020 (nejlépe zprávou přes Komens – zástupkyni ŘŠ Mgr. Blance Iccacové).

Současně je nutné předložit škole podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění a seznámení s vymezením osob s rizikovými faktory.

Čestné prohlášení je v příloze této zprávy, v tištěné podobě je k dispozici v kanceláři školy (úřední hodiny každý pracovní den od 8 do 12 hodin). Bez tohoto prohlášení nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

Pokud bude žák navštěvovat školu od 25.5.2020, bude evidována jeho docházka do školy. Rodiče proto žádáme o omlouvání nepřítomnosti, v případě absence žáka bude po jeho návratu opět požadováno podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění.

K ochraně zdraví:

Povinnost nošení roušky, které má žák každý den alespoň dvě a sáček na uložení roušky.

Dodržování odstupů alespoň 2 metry.

Vstup do školy umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

Dodržování stanovených hygienických pravidel (v případě nedodržení může dojít k nevpuštění žáka do školy, příp. vyřazení žáka ze skupiny či přípravy).

O nošení roušky v průběhu pobytu ve třídě rozhoduje učitel.

Výuka tělesné výchovy v běžné podobě není možná.

Může probíhat v případě zájmu odpolední družina, nikoliv ranní.

Nejsou možné aktivity mimo areál školy.

                                                                                                          Mgr. Luboš Beran,

                                                                                                          ředitel školy

Přílohy:

Čestné_prohlášení.pdf (248,1 kB)

Ochrana_zdravi_zs.pdf (979 kB)

 

 


 

Informace pro rodiče k možné výuce žáků 9. ročníku

Vážení rodiče,

od 11.5.2020 je umožněna na základních školách přítomnost žáků 9. ročníků za účelem přípravy na přijímací zkoušky.

Výuka bude probíhat dvakrát týdně podle následujícího harmonogramu:

9.A      v pondělí od 8:30 do 11:55                                    9.C      v pondělí od 9:00 do 12:25

            ve čtvrtek od 9:00 do 12:25                                              ve čtvrtek od 8:30 do 11:55

Každý vyučovací den budou zařazeny 2 vyučovací hodiny MA a 2 vyučovací hodiny ČJ.

Žáci budou moci bezprostředně po skončení výuky navštívit školní jídelnu, obědy je nutné přihlásit individuálně.

Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku dítěte do školy do 7. 5. 2020 (nejlépe zprávou přes Komens – zástupkyni ŘŠ Mgr. Miroslavě Kubátové, příp. e-mailem: miroslava.kubatova@zs-plana.cz).

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka tato prohlášení, která je možné podepsat před vstupem do školy:

  • písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a
  • písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.)

Čestné prohlášení je v příloze této zprávy, v tištěné podobě je k dispozici v kanceláři školy (úřední hodiny každý pracovní den od 8 do 12 hodin). Bez tohoto prohlášení nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 11. 5. 2020.

Pokud bude žák navštěvovat přípravu na přijímací zkoušky, bude evidována jeho docházka do školy. Rodiče proto žádáme o omlouvání nepřítomnosti, v případě absence žáka bude po jeho návratu opět požadováno podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění.

K ochraně zdraví:

Povinnost nošení roušky, které má žák každý den alespoň dvě a sáček na uložení roušky.

Dodržování odstupů alespoň 2 metry.

Vstup do školy umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

Dodržování stanovených hygienických pravidel (v případě nedodržení může dojít k nevpuštění žáka do školy, příp. vyřazení žáka ze skupiny či přípravy).

O nošení roušky v průběhu pobytu ve třídě rozhoduje učitel.

Nejsou možné aktivity mimo areál školy.                                                            

                                                                                                                        Mgr. Luboš Beran,

                                                                                                                                ředitel školy

Přílohy:

Čestné_prohlášení.pdf (248,1 kB)

Ochrana_zdravi_zs.pdf (1002457)

ZŠ Planá, náměstí Svobody 59

Zápis žáků do 1. tříd pro školní rok 2020/2021

MŠMT vydalo opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Na základě tohoto opatření upřednostňuje naše škola elektronické přijímání žádostí v termínu

od 6. 4. do 30. 4. 2020.

Zápis je povinný pro děti narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 a pro děti, kterým byl v loňském školním roce povolen odklad školní docházky.

Pokud máte zájem přihlásit Vaše dítě na naši školu, vyplňte Žádost o přijetí a Zápisní list, doručte je následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy: s8nmq6k,
  2. e-mailem na: valy@zs-plana.cz s uznávaným elektronickým podpisem,
  3. vložením do poštovní schránky na budově školy v zalepené obálce s označením „zápis“,
  4. poštou na adresu: ZŠ Planá, nám. Svobody 59, 348 15 Planá s označením „zápis“.
  5. osobně v budově Na Valech ve dnech 20. – 22. 4. 2020

               v době od 8:00 – 12:00 hod a od 14:30 – 17:00 hod

Odklad školní docházky

Pokud budete žádat o odklad školní docházky, musíte vyplnit Žádost o přijetí a Žádost o odklad školní docházky a oba vyplněné a potvrzené dokumenty doručit do školy výše popsaným způsobem. Odklad školní docházky je třeba doložit doporučením školního poradenského zařízení a doporučením odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Výsledky zápisu

Přijatí žáci:    seznam přijatých žáků bude zveřejněn pod registračními čísly na vstupních dveřích školy a na www stránkách školy nejpozději 22. 5. 2020. Registrační číslo žádosti o přijetí dítěte Vám bude posláno na Vaši e-mailovou adresu nebo Vám bude předáno osobně.

Nepřijatí žáci: zákonní zástupci budou vyrozuměni písemně.

Pro dotazy využijte kontakty:  

e-mail: blanka.iccacova@zs-plana.cz                   

telefon (Po - Pá od 9.00 do 11.00): 374 792 492, 736 482 058

 

Na základě mimořádného opatření MŠMT jsou střední a základní školy

v celé ČR uzavřeny s platností od středy 11. 3. 2020 na dobu neurčitou

Školní jídelna – obědy pro strávníky (cizí i žáky školy) se budou vydávat od 11.00 do 12.00 hod. Školní jídelna bude po tuto dobu platnosti opatření poskytovat školní stravování žákům. Avšak obědy pro tyto žáky bude vyzvedávat po potvrzení kartou ISIC dospělá osoba do jídlonosičů. Odběr obědů je třeba potvrdit alespoň den předem.

Školní družina – nebude po dobu platnosti opatření v provozu.

DDM – nebude po dobu platnosti opatření v provozu.

Ošetřovné: Pokud v souvislosti s opatřením Ministerstva zdravotnictví bude muset rodič pečovat o dítě mladší 13 let, pak zaměstnavatel je povinen omluvit jeho nepřítomnost v práci po dobu, kdy pečuje o dítě mladší 13 let.

Zaměstnanec - rodič má nárok na ošetřovné, pokud žije s dítětem ve společné domácnosti. Rodiče se mohou v péči o dítě vystřídat.

Podrobnosti včetně tiskopisu, který potvrzuje škola, jsou k dispozici na:

https://www.cssz.cz/documents/20143/157311/Karantena_a_osetrovne.pdf.

Tiskopis ke stažení - zde

Uvedený tiskopis potvrdí škola – sekretariáty školy od 8.00 do 12.00 hod.

 

Žádáme žáky a rodiče, aby sledovali informace zaslané na Bakaláře.
Přes toto prostředí bude probíhat komunikace mezi žáky a vyučujícími, bude zasíláno učivo a úkoly pro žáky.

Vážení rodiče,
vzhledem k dotazům k situaci ohledně koronaviru si Vám dovolujeme sdělit následující.

Stejně jako Vy, sledujeme sdělovací prostředky včetně stránek MŠMT, MZČR a další. Prosíme o zachování klidu a postupů doporučených v případech návratů z rizikových oblastí.

Naše škola, společně s ostatními školami, byla kontaktována i KHS Plzeňského kraje ohledně rizika rozšíření se infekce novým koronavirem SARS-CoV-2 v ČR a tím i v Plzeňském kraji. Obdrželi jsme instrukce týkající se důkladné a pravidelné dezinfekce požadovaných zařízení a prostor dezinfekčními prostředky s virucidním účinkem.

Žáci byli poučeni o správných hygienických návycích a o jednání k předcházení možnému riziku nákazy a riziku šíření infekce.

K dispozici je infolinka Státního zdravotního ústavu pro kohokoliv, kdo se potřebuje poradit v souvislosti s koronavirem, na číslech 724 810 106 a 725 191 367.

Další informace je možné získat např. na:

https://www.msmt.cz/informace-pro-skoly-ke-koronaviru

https://mzcr.cz/dokumenty/informace-pro-obcany-v-souvislosti-s-aktualnim-vyskytem-cinskeho-koronaviru-2019_18415_1.html

 

 

Články

Projekt RAMPPS VIP III

Rozvoj a metodická podpora poradenských služeb ? školní psychologové a speciální pedagogové nadále ve školách. V lednu 2012 po nesnadných peripetiích bylo spuštěno pokračování projektu k podpoře...
Celý článek

Letní výtvarný tábor

V srpnu jsme se vrátili z LETNÍHO VÝTVANÉHO TÁBORA. Naše cesta vedla do Vracova, do malého města kousek od Brna. Počasí nám přálo, někdy bylo zbytečně velké teplo a v místním DDM nás čekalo pěkné...
Celý článek

Fotografická soutěž

  Dům dětí a MKS ve spolupráci s Fotografickým spolkem vyhlašuje další fotografickou soutěž . Témata: VODA nebo STROM Je na vás, které téma si vyberete. Zúčastnit se mohou děti i...
Celý článek

Ametyst 2012

Občanské sdružení Ametyst si připravilo pro žáky 6. a 7. ročníku výukové programy, které lektorky realizovaly na naší školní zahradě 23. 5. 2012. Pod jejich vedením žáci 6. ročníku objevovali život...
Celý článek

Živá zahrada

Naše školní zahrada soutěží o titul „ Živá zahrada“ již třetím rokem. Za svá pozorování jsme získali celkem 18,5 bodu. Jarního kola, kdy se na zahradě pozoruje široké spektrum předepsaných druhů...
Celý článek

                                                                V Plané 3. 9. 2018

Vážení rodiče, 

upozorňujeme Vás, že v letošním školním roce 2018/2019 bude ve 2. – 9. ročníku ke klasifikaci žáků a sdělení školy rodičům sloužit výhradně elektronická žákovská knížka. Pro omlouvání absence žáků používejte omluvný list.

Děkujeme za spolupráci                                                                                                                                       Mgr. Luboš Beran

 

 

Základní škola Planá, příspěvková organizace vznikla sloučením škol Základní škola Planá, náměstí Svobody a Základní škola Planá, Na Valech rozhodnutím rady města Planá 7. 12. 2011 s účinností od 1. 7. 2012. Sloučením obou základních škol byla vytvořena základní škola, která má významné postavení v oblasti, je spádovou školou pro okolní obce, počtem žáků i pedagogických pracovníků se řadí k větším školám.