„Zeleným autobusem“ do Schwandorfu

Dne 7. listopadu jsme využili nabídku projektu „Zelený autobus“ a se zájemci z 8. a 9. tříd se zúčastnili exkurze do spalovny odpadů v něměckém Schwandorfu.  Autobusem jsme dojeli do Schwandorfu, kde jsme vyslechli zajímavou přednášku o tom, jak v sousedním Německu nakládají s odpady, jak velké množství odpadu recyklují a jaké jsou možnosti dalšího zpracování směsného komunálního odpadu. Právě ten je ze širokého okolí odvážen do zdejší spalovny, kde je spolu s nadměrným odpadem spalován. Po přednášce jsme ještě shlédli instruktážní film o provozu spalovny a o následném využití tepelné energie vzniklé při spalování odpadu. Následovala asi nejzajímavější část celé exkurze – vlastní prohlídka areálu spalovny. Měli jsme možnost nahlédnout do spalovacích komor, viděli jsme řídící centrum celého podniku, žasli jsme nad tím, kolik železného šrotu se ještě vytřídí ze vzniklé strusky. Po prohlídce spalovny jsme s chutí využili nabízené občerstvení. Domů jsme odjížděli plni dojmů a s několika upomínkovými předměty.

Celou akcí nás provázel pan Pavel Filipčík, jednatel SOČ Černošín, projekt byl financován programem přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007-2013, Dispoziční fond

 Miroslava Kubátová

Fotografie z akce najdete zde.